Reklamační řád

VERTICAL TRADE s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za  vady  dle  tohoto  reklamačního  řádu  a  dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Prodávajícíje podnikající právnická osoba Vertical Trade,  s.r.o.,IČO25004743, se sídlem V Aleji 2063/42, 466 01 Jablonec nad Nisou. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Kupujícíje podnikatel, nepodnikající právnická osoba nebo spotřebitel. a)Podnikatel je  právnická  nebo fyzická  osoba  naplňující  znaky  uvedené  v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku. b)Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy  s  prodávajícím  jedná  mimo  rámec  své  obchodní  nebo  jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti). c)Spotřebitel je  fyzická  osoba,  která  při  uzavírání  a  plnění  kupní  smlouvy  s prodávajícím  jedná  mimo  rámec  své  podnikatelské činnosti  a  mimo  rámec samostatného  výkonu  svého  povolání ve  smyslu  ustanovení  §  419  občanského zákoníku.

2. Odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek odpovědnosti za vady. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje  místo  záručního  listu  doklad  o  zakoupení  věci.  Právo  na  reklamaci  zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v době odpovědnosti za vady.
 2. Pokud dodané zboží nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 3. Podnikatel může reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to zpravidla následující pracovní den po převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, může podnikatel u prodávajícího uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2let po odevzdání zboží, případně v době delší, je-li prodávajícím uvedena.
 4. Spotřebitelé a nepodnikající právnické osoby mohou reklamaci u prodávající ho uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.
 5. U  věcí  použitých  je  možné  zkrátit  dobu  odpovědnosti  za  vady  na  12  měsíců  za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne (prodávající tuto skutečnost uvede v dokladu o koupi věci).

3. Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí funkce a kvalita  výrobků  a  oprava  může  být  provedena  řádně  ve  lhůtě  uvedené  v tomto reklamačním řádu. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.
 3. Doba od uplatnění reklamace až do doby řádného vyřízení reklamace se  do běhu doby odpovědnosti za vady nepočítá.
 4. Nelze-li vadu odstranit v době uvedené v tomto reklamačním řádu a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může kupující požadovat dodání nového zboží.

4. Neodstranitelné vady

 1. Za  neodstranitelné  vady  se  považují  vady,  které  nelze  ve  lhůtě uvedené  v tomto reklamačním řádu odstranit.
 2. Pokud má zboží vadu neodstranitelnou (případně má zboží 3 a více vad současně anebo se vada po opravě vyskytuje potřetí a takový stav brání užívání věci), může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu(zejména pokud se jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).
 3. V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na přiměřenou slevu.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možné, může kupující od smlouvy odstoupit.

6. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

 1. Prodávající neodpovídá  kupujícímu  za  vadu, o  které kupující  před  převzetím  zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 2. Prodávající  neodpovídá dále za  vady  vzniklé  v  důsledku  běžného  opotřebení, vady způsobené  atmosférickými  či  chemickými  vlivy  nebo vady způsobené  nevhodným skladováním  po  převzetí  zboží  kupujícím. Dále prodávající  neodpovídá  za  vady způsobené  neodbornou obsluhou,  nesprávným  používáním  zboží  v  rozporu  s  jeho technickým  určením  a  způsobem  jiným  než  obvyklým nebo  uvedeným  v  návodu. Prodávající  neodpovídá  za  vady,  které  vznikly  chybnou  montáží,  nešetrným zacházením,  násilným  zacházením a  neodbornou manipulací  ze  strany  kupujícího. Prodávající také neručí za poškození zboží samotným zákazníkem nebo vady způsobené zásahem třetích osob.
 3. Dobu odpovědnosti za vady nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem,  danému účelu  a  rozdílnosti  v  intenzitě  užívání  vydržet.Za  vadu  nelze považovat ani změnu  vlastností zboží,  která  vznikla  v  důsledku  opotřebení  či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.
 4. U  použitého  zboží  prodávající  neodpovídá  za  vady  odpovídající  míře dosavadního používání nebo opotřebení.
 5. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta (zejména se jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).

7. Postup při reklamaci

 1. Kupující  je  povinen  uplatnit  reklamaci v provozovně prodávajícího nebo  dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Kupující  je  povinen  zvolit ekonomicky  nejvýhodnější  variantu(Českou  poštu  nebo  cenově  srovnatelnou doručovací službu).
 2. Kupující  je  povinen  uplatnit  reklamaci  u  prodávajícího  bez  zbytečného  odkladu po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání  reklamovaného  zboží  umožňují,  musí  kupující  neprodleně  po  zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci  uznat  za oprávněnou.
 3. Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).
 5. Vadu  zboží a požadavek  na  způsob  vyřízení  reklamace kupující specifikuje   do reklamačního  protokolu  vystavovaného  pracovníkem prodávajícího.  V  případě reklamace zboží, které je prováděno dálkově prostřednictvím dopravce, uvede kupující v předmětné  zásilce své  kontaktní údaje,  datum  nákupu  zboží,  přesnou  písemnou specifikaci  vady(případně  nákres a  jedná-li  se  o  poškození,  jak k němu  došlo)a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zboží, které bude zasláno k reklamaci  na náklady prodávajícího(dobírku),nebude prodávajícím přijato a nepočne běžet lhůta k vyřízení reklamace.
 6. Prodávající  nebo  jím  pověřený  pracovník  rozhodne  o  reklamaci bez  zbytečného odkladu,  nejpozději  do 30dní  ode  dne  uplatnění  reklamace v případě  standardní dvouleté doby odpovědnosti za vady. V případě smluvní záruky za  jakost nad rámec zákonné odpovědnosti  za vady do  75  dní. Tato  lhůta  běží  ode  dne  předání  zboží prodávajícímu  k posouzení  reklamace  (nikoliv  ode  dne  oznámení  reklamace,  pokud nebylo současně předáno reklamované zboží).
 7. Podnikatel/obchodní partner je povinen zboží zaslat do 3 pracovních dní od převzetí reklamace od jeho zákazníka tak, aby bylo doručeno do 5 pracovních dní na provozovnu prodávajícího, má-li podnikatel/obchodní partner zájem dostát 30denní reklamační lhůty vůči svým zákazníkům.

8. Zvláštní práva spotřebitelů

 1. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil,  co  je  obsahem  reklamace  a  jaký  způsob  vyřízení  reklamace  spotřebitel požaduje.
 2. Prodávající  nebo  jím  pověřený  pracovník  rozhodne  o reklamaci  ihned,  ve  složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní v případě standardní dvouleté doby odpovědnosti za vady. V případě smluvní záruky za  jakost nad rámec zákonné odpovědnosti  za  vady do  75  dní ode  dne  uplatnění  reklamace,  pokud  se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Tato lhůta běží ode dne předání zboží  prodávajícímu  k posouzení  reklamace  (nikoliv  ode  dne  oznámení  reklamace, pokud   nebylo   současně  předáno  reklamované  zboží). O  vyřízení  reklamace  je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem,  SMS nebo  telefonicky. Po marném uplynutí  této  lhůty  má spotřebitel právo  od  smlouvy odstoupit.
 3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Odpovědnostprodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 5. Prodávající a spotřebitelé mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout,  se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.
 6. Spotřebitel má dále možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimo soudnímu řešení spotřebitelských sporů,  je  Česká  obchodní  inspekce.  Bližší  informace  jsou dostupné  na  webových stránkách www.coi.cz. Spotřebitel má možnost u  zboží zakoupeného  online zahájit také mimosoudní  řešení  sporu  online  prostřednictvím evropské platformy mimosoudního  řešení  sporů  online dostupné na  webové  stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Mimosoudní  řešení  spotřebitelského  sporu u  České  obchodní  inspekce se  zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím  vyřešit  přímo.  Návrh  lze  podat  nejpozději  do  1  roku  ode  dne,  kdy spotřebitel uplatnil své  právo,  které  je  předmětem  sporu,  u  prodávajícího  poprvé .Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebiteli  prodávající sám. Po  dobu  trvání  mimosoudního  řešení  sporu  u  České obchodní  inspekce  neběží  ani  nezačnou běžet promlčecí  lhůty  podle  občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Ceny oprav zboží mimo odpovědnost prodávajícího za vady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího  o pozáručních opravách.
 2. Tento reklamační řád je účinný  od 13. listopadu 2018.
Načítám katalog...