Úvodní stránka » Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

1.     Reklamaci lze uplatnit:

  Osobně na prodejně, nebo přepravní službou na adresu:

  Vertical Trade, s.r.o.
  V Aleji 42
  Jablonec nad Nisou
  466 01

2.     Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží po převzetí zkontrolovat a to bez zbytečných odkladů. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, nebo zjistí poškození zboží, musí tuto skutečnost nahlásit prodejci bezodkladně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující je povinen uvést zboží do stavu zdravotně nezávadného pro uplatnění reklamace.

Reklamační list musí obsahovat:

  1. detailní popis závady na zboží (případně nákres)
  2. srozumitelnou formou uvést, jak k poškození došlo
  3. kontaktní informace kupujícího
  4. datum nákupu zboží
  5. doklad o nabytí zboží
  6. datum přijetí reklamace
  7. návrh způsobu vyřízení reklamace odsouhlasený kupujícím

3.     Právo kupujícího:

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, nebo dodacím listem, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá. A to dle požadavku kupujícího buď doplněním, výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující je však povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečných odkladů nejpozději do následujícího pracovního dne od převzetí a informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Poškození bude bráno jako mechanické poškození uživatelem.

 4.     Povinnosti prodávajícího:

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je reklamační technik nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout bezodkladně.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

a)      Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění v případě dvouleté záruční lhůty

b)      V případě prodloužené záruční lhůty (3,5 a více let) je doba vyřízení reklamace stanovena nejpozději do 75 kalendářních dnů.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.     Lhůta pro uplatnění reklamace:

Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

5.     Definice záručních vad: 

a) Odstranitelné vady:

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

b) Neodstranitelné vady:

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

a)   výměnu zboží za jiné bezvadné

b)   odstoupení od kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

6.     Zboží prodávané za nižší ceny:

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s  kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

7.     Závěrečná ustanovení: 

O každé reklamaci pořizuje společnost Vertical Trade s.r.o. záznam. Záznamy jsou opatřeny příslušným evidenčním číslem. Reklamace jsou evidovány v elektronické podobě. Evidence je tvořena záznamy o doručení a zpracování reklamace.

Reklamační řád je vnitřním předpisem společnosti a je přístupný na vyžádání v sídle společnosti Vertical Trade s.r.o.

Zboží, které bude zasláno na reklamaci na náklady prodávajícího, nebude přijato.

8.     Pozáruční opravy

Ceny oprav zboží se řídí dle platného ceníku společnosti Vertical Trade s.r.o.